02128111090
تهران ، خیابان میرداماد
ما را دنبال کنید

توانبخشی در منزل

توانبخشی بیماران یا بازتوانی (Rehabilitation)

در علوم بهداشتی فرآیندی گفته میشود  که در آن فردی (توانخواه) که در اثر یک حادثه یا بیماری توانایی خاصی را از دست داده است . ما میتوانیم طبق اصولی به بیمار یا توانخواه خدماتی ارائه دهیم تا بتواند توانایی از دست رفته  خود را بدست بیاورد. این توانبخشی میتواند در منزل انجام شود  که در اصطلاح توانبخشی در منزل گفته میشود . توانبخشی در منزل بازه گسترده ای از خدمات  بهداشتی و درمانی را شامل میشود . خدمات نوانبخشی در منزل  شامل افرادی میشود که عدم تعادل و یا اینکه توانایی خاصی را از دست داده باشند . توانبخش طبق خدماتی که ارئه میدهد به توانخواه کمک میکند تا بتواند به استقلال شخصی خود برسد اینکار بتب در منزل راحتر انجام میشود .

سه دسته اصلی توانبخشی در منزل : 

فیزیو تراپی

کاردرمانی 

گفتار درمانی